ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

PROJECT EVALUATOR INVITATION
31.07.23

Panagrotikos Farmers Union as Coordinator, address 15 K. Matsi & Samou, Elvasti Building 1st Floor Flat 12, 1086 Nicosia, Cyprus: +357 22423358, panagrotikos@panagrotikos.org.cy, in connection with the European multi-program "Information project for promotion of European food basket of Halloumi Cheese from Cyprus & Processed fruits and vegetables products from Romania in third countries Brazil, USA and Japan(EU Delicious)”, are eligible according to the provision of article 5 (1) (a) and (b) of Regulation (EU) 1144/2014 on the terms and conditions for the selection, implementation and control of promotional programs for agricultural and food products, announces a competitive procedure for the selection of an independent organization with expertise in evaluating the results of the actions carried out under the programs Y2 ( year 2).

The program "EU Delicious” includes the following measures: Public relations, Web site and social media, Communication tools, Exhibitions, Events, promotional actions and advertising.

The candidates for participation in the open procedure must have proven experience, technical and economic knowledge and capacity to perform this type of evaluation.

The participants who applied for participation in the competition should submit their offers (financial and technical offers) via the above-mentioned email of Panagrotikos, in attention to the General Secretary Mr. Anastasis Yiapanis, the responsible person for accepting the documents, together with their attachments, according to the requirements of the competition by 21/08/2023 (until 3:00 p.m. o'clock).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

O Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου ως Συντονιστής, διεύθυνση 15 Κ. Μάτση & Σάμου, Κτίριο Ελβάστη 1ος Όροφος Διαμέρισμα 12, 1687 Λευκωσία, Κύπρος: +357 22423358, panagrotikos@panagrotikos.org.cy, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό πολυπρόγραμμα «Έργο ενημέρωσης για την προώθηση Ευρωπαϊκό καλάθι τροφίμων με τυρί χαλούμι από την Κύπρο & μεταποιημένα προϊόντα φρούτων και λαχανικών από τη Ρουμανία σε τρίτες χώρες Βραζιλία, ΗΠΑ και Ιαπωνία (EU Delicious)», είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του Ο κανονισμός (ΕΕ) 1144/2014 για τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής, υλοποίησης και ελέγχου προγραμμάτων προώθησης γεωργικών και τροφίμων, προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ανεξάρτητου οργανισμού με τεχνογνωσία στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Υ2 ( Έτος 2ο) .

Το πρόγραμμα «EU Delicious» περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: Δημόσιες σχέσεις, Ιστότοπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Εργαλεία επικοινωνίας, Εκθέσεις, Εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες και διαφήμιση.

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις και ικανότητα για τη διενέργεια αυτού του τύπου αξιολόγησης.

Οι συμμετέχοντες που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν την οικονομική και την τεχνική τους προσφορά μέσω του παραπάνω email του Παναγροτικού στον υπεύθυνο για την αποδοχή των εγγράφων Γενικό Γραμματέα κo. Γιαπάνη, μαζί με τα συνημμένα τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού μέχρι και τις 21/08/2023 ( έως τις 3:00 μ.μ.)