ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
22.05.23

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου ως Συντονιστής, διεύθυνση 15 Κ. Μάτση & Σάμου, Κτίριο Ελβάστη 1ος Όροφος, 1687 Λευκωσία, Κύπρος: +357 22422809,+357 22423287, ΦΑΞ:+357 22423358,email:panagrotikos@panagrotikos.org.cy, σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πληροφοριακό έργο για την προώθηση των φρέσκων φρούτων και λαχανικά στην εσωτερική αγορά Γερμανία, Πολωνία και Τσεχική Δημοκρατία «(Refresh)», είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογή, υλοποίηση και έλεγχος προγραμμάτων προώθησης αγροτικών και τροφίμων, προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ανεξάρτητου οργανισμού με εξειδίκευση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων Υ3.

Το πρόγραμμα «Πληροφοριακό έργο για την προώθηση των νωπών φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά Γερμανία, Πολωνία και Τσεχία (Refresh)» περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: Δημόσιες σχέσεις, Ιστότοπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία επικοινωνίας, εκθέσεις, εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες και διαφήμιση .

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις, αλλά και την ικανότητα για τη διενέργεια αυτού του τύπου αξιολόγησης.

Διευκρινίσεις, σχετικά με τη διαδικασία θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στη διαδικασία το αργότερο έως τις 23.05.2023.

Οι συμμετέχοντες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω του παραπάνω email του Παναγροτικού στον υπεύθυνο για την αποδοχή των εγγράφων, Γενικό Γραμματέα κο Αναστάση Γιαπάνη, μαζί με τα συνημμένα τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού έως τις 30.05.2023 ( έως τις 3:00 μ.μ.).

INVITATION for project Evaluator

Panagrotikos Farmers Union as a Coordinator, address15 K. Matsi & Samou, Elvasti Building 1st Floor, 1687 Nicosia, Cyprus: +357 22422809,+357 22423287, ΦΑΞ:+357 22423358 email: panagrotikos@panagrotikos.org.cy, in connection with the European program "Information project for promotion of fresh fruit and vegetables in internal market Germany, Poland and Czech Republic (Refresh)”, are eligible according to the provision of article 5 (1) (a) and (b) of Regulation (EU) 1144/2014 on the terms and conditions for the selection, implementation and control of promotional programs for agricultural and food products, announces a competitive procedure for the selection of an independent organization with expertise in evaluating the results of the actions carried out under the programs Y3.

The program "Information project for promotion of fresh fruit and vegetables in internal market Germany, Poland and Czech Republic «(Refresh)» includes the following measures: Public relations, Web site and Social media, Communication tools, Exhibitions, Events, promotional actions and advertising.

The candidates for participation in the tender procedure must have proven experience, technical, economic knowledge and capacity to perform this type of evaluation.

Clarifications, regarding the procedure should submit the documentation for participation in the procedure by 23.05.2023 at the latest.

The participants who applied for participation in the competition should submit their offers via the above-mentioned email of the Panagrotikos to the General Secretary, Mr. Anastasis Yiapanis, responsible for accepting the documents, together with their attachments, according to the requirements of the competition by 30.05.2023 (until 3:00 p.m. o'clock).